Inhoudsopgave

SCHOOL
GIDS
2016|2017

VOORWOORD


Het Northgo College is een openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo. Iedereen die voldoet aan de toelatingscriteria is welkom, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Wij zijn trots op onze school die vorig jaar haar 25e verjaardag vierde. Er wordt hoogwaardig onderwijs geboden, dat onder andere tot uitdrukking komt in de uitstekende eindexamenresultaten. Maar liefs zeven leerlingen zijn afgelopen schooljaar geslaagd met gemiddeld een 8,0 of hoger en kregen de vermelding 'cum laude' op hun diploma.

Het Northgo College is een veilige thuishaven waar recht wordt gedaan aan verschillen, zodat iedere leerling zijn of haar talenten optimaal kan ontwikkelen. Wij willen rekening houden met individuele achterstanden en eventuele leermoeilijkheden, terwijl leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma kunnen rekenen op extra mogelijkheden om hun talenten te kunnen ontwikkelen, zoals het behalen van taalcertificaten voor Engels, Duits of Frans.

Bij het diploma reiken wij sinds twee jaar een plus-document uit met een opsomming van activiteiten die leerlingen hebben gevolgd naast hun reguliere lesprogramma.

Vorig jaar is onze havo-afdeling met het predicaat 'excellent' vereerd. Er wordt op onze havo stevig ingezet op vaardigheden die erg nuttig blijken te zijn bij een vervolgstudie in het hoger beroepsonderwijs (HBO). De afgelopen jaren hebben onze havisten, vergeleken bij de andere studenten meer studiepunten gehaald en zijn minder geswitcht van studierichting. Uit onderzoek blijkt ook dat de onze oud-leerlingen tevreden zijn over de aansluiting met het HBO.

De kwaliteiten die kenmerkend zijn voor onze havo-afdeling, komen ook tot uitdrukking in de mavo- en vwo-afdeling. De visie van de school - persoonlijk, modern en resultaatgericht onderwijs - is in alle afdelingen zichtbaar. Ons onderwijs is toekomstbestendig en 21st century skills staan hoog in het vaandel.

Het Northgo College is gehuisvest in een modern gebouw (in 2011 geheel gerenoveerd en met een nieuwe vleugel uitgebreid) met uitstekende voorzieningen - een mooi skills lab is een van de laatste aanwinsten. Wij kunnen ook beschikken over fantastische sportfaciliteiten. De leerlingen kunnen zich tijdens de pauzes ontspannen en opladen in gezellige ruimtes zoals het Grand Café, de Beach Club. Op deze manier is het gebouw nog meer hun school, de school waar alle leerlingen zich thuis voelen.

Wij wensen alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een goed schooljaar.

Bestuur en schoolleiding Northgo College

M.J.A. Janssen en J. van der Plas

*De hier gepubliceerde schoolgids geldt voor het schooljaar 2016-2017. Er zullen gedurende het lopende schooljaar geen inhoudelijke aanpassingen aan de schoolgids gedaan worden. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers van bij het Northgo College ingeschreven leerlingen. Waar u 'ouders' leest, wordt in alle gevallen bedoeld: 'ouders en/of verzorgers.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONS TEAM

Bestuur

Bestuur en Schoolleiding

De heer dr. M.J.A. Janssen, bestuurder, directeur (Jn)
De heer J. van der Plas, bestuurder, directeur (Ps)

Stafbureau

Stafbureau

Mevrouw J.T.M. Bader-Janssens (Bad)
De heer J.C.M. Bontekoe (Bo)
Mevrouw mr. M.J.J. Vink (Vn)
Mevrouw H.M.G. Harens-Treur (Hs)
Mevrouw A. Kooij-Verhart (Ky)
Mevrouw M.H. Kuster (Km)
De heer J.J.H. van der Molen (Mj)
Mevrouw J. van der Togt-Stouten (Tog)
Mevrouw ir. K.H. van Arnhem (Ar)
De heer R. Groenewoud (Gd)
Mevrouw E.A. Barnhoorn-Spek (Bn)

Coördinatorenteam en orthopedagoog

Coördinatorenteam en orthopedagoog

Mevrouw drs. D.M. van Goeverden-Bakker (Bak)
De heer C.P. Barnhoorn (Bk)
Mevrouw drs. E.M. Ruiter-Korthouwer (Ru)
Mevrouw A. Kooij-Verhart (Ky)
Mevrouw drs. M.M.A.C. Krikke-van Rijn (Kk)
Mevrouw C. van Os-van Duin (Os)
De heer R.H. Sliedrecht (Sd)
Mevrouw drs. G. Mol (Mg)

Sectie Nederlands

Sectie Nederlands

De heer J. Imthorn (Im)
Mevrouw J. Moree (Me)
De heer drs. A. Pouwels (Po)
Mevrouw drs. M.A. Ronner (Rr)
De heer drs. P. Kelder (Kr)
De heer drs. P.J. Lindenburg (Lg)
Mevrouw drs. E.M. Ruiter-Korthouwer (Ru)
Mevrouw L.P. Duivenvoorde-Hogervorst (Dui)

Sectie Engels

Sectie Engels

Mevrouw L. Guichelaar MEd (Gu)
De heer S. Zeinstra (Za)
De heer F. Baars (Ba)
Mevrouw drs. C. Veth (Vh)
Op de foto ontbreekt:
Mevrouw drs. M. Jonkman (Jk)
Mevrouw E.M. den Hollander (Hld)

Sectie Frans

Sectie Frans

Mevrouw drs. M.A. Ronner (Rr)
Mevrouw drs. O.O. van der Zee (Zz)
De heer E. Kuzee (Ke)
Mevrouw C. Jouhary (Jou)
Mevrouw J.C. van Dam-van Hemert (Dam)
mevrouw N.M.J.L. de Moyer (Mr)

Sectie Duits

Sectie Duits

De heer C.P. Barnhoon (Bk)
Mevrouw C. van Os-van Duin (Os)
Mevrouw H.C.J. Mourits (Mt)
De heer drs. H.C. Maarsen (Mn)

Sectie economische vakken

Sectie economische vakken

De heer N.G.J. Duindam (Dn)
De heer drs. J. Burggraaf (Bf)
Mevrouw J.C. van Dam-van Hemert (Dam)
De heer drs. R. de Bruin (Br)

Bestuur

Sectie lichamelijke opvoeding

Mevrouw A.K. van Hilten-Star
De heer N.E.W. Kuyper (Ku)
Mevrouw R.I. Wolfrat (Wo)
De heer R.D. Sliedrecht (Sd)
Mevrouw M.S. Krispijn-Beekman (Krn)
De heer R. Stroet (Str)

Bestuur

Sectie technasium/technologie & toepassing

De heer P. Baltus (Bs)
De heer D.T. Roosenstein (Rs)
Mevrouw M.J. Meijer-van der Klugt MSc (Mey)
De heer H. Bezemer (Bz)
De heer A. Oldenbroek (Ol)

Bestuur

Conciërges, facilitaire dienst

De heer W.H. Zuidhoek (Zh)
De heer W. Plug (Pl)
De heer B. van de Noort (No)

Schoolkantine, Van Leeuwen Catering

Schoolkantine, Van Leeuwen Catering

Mevrouw T. Varkevisser-van der Gugten

Onderwijsassistentes

Onderwijsassistentes

Mevrouw A.G.M. Zuidhoek-Ganzevles (Zu)
Mevrouw I.R. Poort (Pt)
Mevrouw M.R. Hoek-de Ruijter (Hk)

Sectie wiskunde

Sectie wiskunde

Mevrouw ir. C.E. van Tilborg (Tg)
De heer R. de Graaf (Gra)
De heer J. Meijers (My)
Mevrouw A. Ouwehand (Ouw)
Mevrouw P.L.C.M. Oostdam (Oos)
De heer H. Bezemer (Bz)
Mevrouw I. Huijer (Huy)

Sectie scheikunde en natuurkunde

Sectie scheikunde en natuurkunde

De heer G.H.M. ter Horst (Hor)
Mevrouw C.P. Bavelaar (Bv)
Mevrouw drs. S.H.E. Hertog (Hrt)
Mevrouw dr. M.H. van Eijsden-Straver (Ey)
De heer D. Kaptein (Ka)
De heer R. Ockhorst (Ock)
De heer A. Budidarma (Bu)

Sectie biologie

Sectie biologie

De heer drs. P. Lichtenbeld (Li)
Mevrouw C.P. Bavelaar (Bv)
Mevrouw M.J. Meijer-van der Klugt MSc (Mey)
Mevrouw A. van Hilten-Star (Hi)
De heer H. Bezemer (Bz)
De heer D. Kaptein (Ka)

Sectie aardrijkskunde

Sectie aardrijkskunde

De heer D.L. de Moulin (Mo)
De heer P. Baltus (Bs)
De heer H. Mulder (Mu)
Mevrouw M. Kaandorp MSc (Kd)
Mevrouw drs. M.M.A.C. Krikke-van Rijn (Kk)

Sectie geschiedenis, cultuurgeschiedenis en maatschappijleer

Sectie geschiedenis, cultuurgeschiedenis en maatschappijleer

De heer W.H.C. van der Plas (Pla)
Mevrouw M. Kaandorp MSc (Kd)
De heer D.L. de Moulin (Mo)
De heer drs. E. Janssen (Ja)
Mevrouw S. Kippersluis (Ki)
Mevrouw drs. G. Mol (Mg)

Sectie muziek, tekenen, handvaardigheid, en cultuur- en kunstzinnige vorming

Sectie muziek, tekenen, handvaardigheid, en cultuur- en kunstzinnige vorming

Mevrouw H.E.M. Aartman (Aa)
De heer N.A. Stuifbergen (Sb)
Mevrouw M.M. Mosselman (Mos)
Mevrouw J. Stil (Si)
Op de foto ontbreekt: Mevrouw J. Boot (Boo) (dansklas)

Spaans Informatica

Sectie Spaans

Mevrouw drs. A.A. van der Meer MA (Msa)

Sectie Informatica

De heer drs. J.S.J.M. Hoekstra

 
 
 
 
 
 
 
 

ONZE ORGANISATIE

mavo-havo-vwo

Het Northgo College biedt kwalitatief goed onderwijs aan op mavo-, havo- en vwo-niveau. Naast moderne en resultaatgerichte lessen hebben wij verschillende excellentieprogramma's. Op die manier is op alle niveaus en in alle jaarlagen verdieping en verbreding van het lesprogramma mogelijk.

leerling centraal

In ons onderwijs staat persoonlijke aandacht voor de leerling centraal. Wij hebben daarom gekozen voor kleinschalige afdelingen waarin iedereen elkaar kent om op die manier goed samen te werken en te leren.

Docenten

De docenten zijn verantwoordelijk voor het leerproces en de begeleiding van de leerling. De schoolleiding, de seniordocenten en het onderwijsondersteunend personeel (OOP) ondersteunen hen hierin.

versterkt mentorenteam (vmt)

Elke klas heeft één van de eigen docenten als mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentoren werken samen met vakdocenten in professionele mentorenteams, de zogenaamde vmt's. Een lid van een versterkt mentorenteam geeft aan meer klassen binnen een afdeling les. Dit verhoogt de betrokkenheid van de docent bij de leerling. Het vmt is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling, de organisatie binnen de afdeling en de onderwijskundige gang van zaken. De teams hebben een korte lijn met de coördinator die leiding geeft aan de betrokken afdeling en leggen aan hem/haar verantwoording af.

coördinatoren (seniordocent-begeleiding)

De coördinatoren geven dagelijks leiding aan de versterkt mentorenteams. Door de coördinatoren wordt ook de speciale begeleiding en extra zorg aan leerlingen geregeld.

domeinleider (seniordocent-onderwijs)

De domeinleider is verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs binnen de verschillende domeinen: Mens en Cultuur, Mens en Maatschappij, Mens en Natuur, Mens en Vernieuwing, Mens en Internationalisering.

bestuur en schoolleiding

Het bestuur van het Northgo College bestaat uit twee personen: de heer Johan van der Plas, voorzitter van het bestuur en directeur, en de heer Marc Janssen, lid van het bestuur en directeur. In dit model is het bestuur tevens schoolleiding.

raad van toezicht

Om uitwerking te geven aan een belangrijk beginsel van goed bestuur zijn het bestuur van de school en het toezicht daarop gescheiden. Toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de raad van toezicht. Deze kijkt of dit college zijn taak goed uitoefent en houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De raad van toezicht adviseert het bestuur en dient ook als klankbord. De Code goed onderwijsbestuur VO is van toepassing.

Kwaliteit van onderwijs

Om de kwaliteit van het geboden onderwijs hoog te houden, heeft het Northgo College een systeem voor kwaliteitszorg ontwikkeld. Om het jaar worden onder leerlingen en ouders/verzorgers enqutes afgenomen waarin vragen worden gesteld over tevredenheid over het onderwijs, de docenten en de schoolorganisatie. Ouders/verzorgers worden door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteitszorg. Daarnaast worden met speciale klankbordgroepen, bestaande uit leerlingen en ouders, gesprekken gevoerd over de kwaliteit van onderwijs.

Inspectie van het onderwijs

De inspecteur van het voortgezet onderwijs is belast met het toezicht op het onderwijs. De inspectie let er vooral op welke resultaten leerlingen bij het eindexamen halen, of leerlingen de opleiding afronden die de basisschool heeft geadviseerd en of zij tijdens hun schoolloopbaan al dan niet zijn blijven zitten. Er zijn ook vertrouwensinspecteurs voor specifieke onderwerpen. De opbrengsten van alle afdelingen van de school scoren een voldoende, aldus de inspectie. Het onderwijsproces en de kwaliteitszorg scoren zelfs een dikke voldoende. En in 2015 heeft het Northgo College voor de afdeling havo zelfs het predicaat 'excellent' gekregen.

 
 
 
 
 
 
 
 

LESTIJDEN EN ROOSTERS

Schooldag

De schooldag begint om 8:20 uur als de eerste bel gaat. Om 8:30 uur starten de lessen. Het Northgo College werkt met lessen van 50 minuten en een aantal keer per jaar met een 40-minutenrooster.

Einde schooldag

De lesdag eindigt om 16:00 uur. Tot die tijd zijn de leerlingen beschikbaar voor school. In bijzondere gevallen zijn er na 16:00 uur nog begeleidingsactiviteiten, toetsen of herkansingen van toetsen.

Pauzes en gezonde schoolkantine

In de pauzes kunnen leerlingen hun van thuis meegebrachte lunch eten op het schoolplein, het binnenterras of in de aula. De schoolkantine op het binnenterras is van 9:00 tot 14:00 uur vrijwel doorlopend geopend. Onze schoolkantine wordt beheerd door de firma Van Leeuwen Catering. Zij werken volgens het concept 'Ontdek', dat in samenwerking met een diëtiste is uitgedacht. Er wordt gewerkt met veel verse producten en in het assortiment zitten voornamelijk gezonde broodjes, tussendoortjes en dranken. In 2015 en 2016 heeft de kantine van het Northgo College het predicaat Gezonde Schoolkantine gekregen van het Nederlands Voedingscentrum.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2016-2017

Start schooljaar
maandag 22 augustus 2016
Herfstvakantie
maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016
Kerstvakantie
maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017
Studiedag personeel
maandag 9 januari 2017 (leerlingen lesvrij)
Voorjaarsvakantie
maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017
Tweede Paasdag
maandag 17 april 2017
Meivakantie
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2017
Hemelvaart
donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017
Tweede Pinksterdag
maandag 5 juni 2017
Zomervakantie
maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017

Voorkomen van lesuitval

In geval van ziekte of afwezigheid van een docent proberen wij de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan. Het doorgaan van de lessen regelen wij voor de jongere leerlingen anders dan voor de oudere leerlingen. Als een docent een les in de eerste, tweede of derde klas niet kan geven, dan wordt deze les zo veel mogelijk overgenomen door een onderwijsassistent of een collega-docent. Voor de vierde klassen en hoger kan een uitgevallen les leiden tot een tussenuur. Er zijn in school voldoende plekken waar leerlingen dan rustig voor zichzelf kunnen werken.

activiteiten en excursies

Een aantal maal per jaar zijn er binnen het lesprogramma extra activiteiten gepland. Die dagen worden besteed aan een excursie, vaardighedenonderwijs, een uitwisseling met een buitenlandse school of een culturele of sportieve activiteit.
 
 
 
 
 
 
 
 

REGELINGEN, CODES EN KLACHTENPROCEDURE

waarden en normen

Op een veilige school voelt iedereen zich op z'n gemak. Een veilig leefklimaat is nodig voor een goed leerklimaat. Op het Northgo College hanteren wij daarvoor de volgende waarden en normen:

 • Ieders persoonlijkheid wordt gewaardeerd.
 • Iedereen draagt actief bij aan een positief klimaat in de school.
 • Iedere bijdrage is gericht op het welzijn voor zichzelf, de ander, de groep.
 • Ieder draagt bij aan een schoon en veilig leefmilieu.

Om deze waarden vorm te geven werken we aan een open, eerlijke en constructieve communicatie.

Leefregels

Op het Northgo College hebben we een aantal duidelijke afspraken over wat wel en niet kan en over hoe we met elkaar omgaan:

 • Je komt op tijd in de les. Te laat komen getuigt niet van respect ten opzichte van de docent en je medeleerlingen die je stoort.
 • Je hebt alle spullen voor de les bij je. Zo draag je bij aan een positief leerklimaat.
 • Het taalgebruik is netjes en respectvol.
 • Pesten (ook digitaal pesten) is vanzelfsprekend verboden.
 • Je gooit géén rommel op de grond en helpt mee de school en omgeving schoon te houden
 • Het gebruik van mobiele telefoons voor niet lesdoeleinden is alleen in het pauzegebied toegestaan (aula, binnenterras, binnen- en buitenplein).
 • Gebruik en zichtbaarheid van MP3-speler, iPod en spelcomputers en dergelijke zijn buiten het pauzegebied niet toegestaan. Het gebruik hiervan draagt niet bij aan het met elkaar leren en het bemoeilijkt het aanspreekbaar zijn van leerlingen. Bovendien kunnen anderen er last van hebben.
 • Je eet en drinkt alleen buiten lestijd in het pauzegebied (aula, binnenterras, binnenplein en buiten).
 • Leerlingen van de klassen 1 en 2 blijven gedurende de schooltijden op het terrein van de school.
 • In lokalen, werkruimten en tijdens lesactiviteiten is ook het eten van kauwgom niet toegestaan.
 • Roken is op school voor iedereen verboden,
 • De school en het schoolplein zijn geheel rookvrij.
 • Alcohol en drugs zijn op school absoluut verboden.
 • Het uitdragen van een persoonlijke overtuiging - op welk gebied dan ook - mag de voortgang van het onderwijs niet hinderen en niet kwetsend zijn voor anderen.

gedragsregels voor buitenschoolse activiteiten

Ook voor de activiteiten buiten de school zijn er gedragsregels. Fatsoen, respect en verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag staan daarin centraal. Voor meerdaagse excursies gelden meer regels. Met ouders en leerlingen worden de afspraken hierover voorafgaand aan de reis besproken en ondertekend.

Alcohol

Tabak, alcohol en drugs blijken een belangrijke rol te spelen bij het uitprobeergedrag van jongeren. Daarom wordt veel aandacht besteed aan voorlichting over deze genotmiddelen. De school hanteert met betrekking tot alcohol en drugs een duidelijk beleid: alcohol en drugs zijn taboe in en op het terrein van de school.

Rookvrije school

Het Northgo College is een rookvrije school. In de school en op het schoolplein wordt niet gerookt door leerlingen en medewerkers van de school.

Lockers

Elke leerling huurt een locker. Gebruik van een locker is verplicht. Jassen zijn niet toegestaan in de lesruimten.

schade en aansprakelijkheid

Ten behoeve van alle bij het Northgo College ingeschreven leerlingen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de kosten van geneeskundige behandeling voor zover deze niet elders zijn verzekerd en geldt voor schade die geleden is op weg van en naar school, in de school en bij activiteiten in schoolverband, zoals excursies. Schade veroorzaakt door leerlingen - opzettelijk of door ruw gedrag - aan het gebouw, de inventaris of andere eigendommen van de school, kan op de ouders van de betreffende leerlingen worden verhaald. Het bestuur en het personeel van het Northgo College zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van leerlingen.

regels tijdens toetsen

Om alle leerlingen in staat te stellen hun toetsen in alle rust te maken en om fraude te voorkomen, gelden er tijdens toetsen speciale regels. Deze regels zijn te vinden op Northgoweb.

klachten over examenzaken

Als er iets niet volgens de regels is gegaan bij het examen (bijvoorbeeld bij een toets) kunnen er op grond van het examenreglement diverse maatregelen worden genomen. Als men het niet eens is met de beslissing kan men daartegen in beroep gaan. In het examenreglement staat precies hoe dat gaat.

interne klachtenregeling

Helaas kan het voorkomen dat op school iets niet loopt zoals het hoort. Als dat gebeurt doen wij er alles aan om de zaak zorgvuldig op te lossen. Wij kennen verschillende regelingen voor de behandeling van klachten en bezwaren. In de interne klachtenregeling van de school wordt onderscheid gemaakt tussen algemene klachten en klachten over machtsmisbruik. Onder machtsmisbruik wordt verstaan: geweld, racisme, agressie, seksuele intimidatie en discriminatie. Hiervoor geldt een speciale regeling. Klachten kunnen worden ingediend bij het college van bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) waarbij de school is aangesloten. We gaan er vanuit dat leerlingen en hun ouders/verzorgers er eerst met de betrokkenen zelf proberen uit te komen.

vertrouwenspersoon

Machtsmisbruik zorgt voor een gevoel van onveiligheid en kan een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van iedereen die hiermee wordt geconfronteerd. Met een ernstige klacht over machtsmisbruik kan men een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Via de interne contactpersoon, mevrouw D.M. van Goeverden-Bakker kan contact met de vertrouwenspersoon worden gelegd. De vertrouwenspersoon zoekt naar een oplossing en ondersteunt bij eventuele verdere stappen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. De gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. In tweede instantie kunnen klachten over machtsmisbruik eventueel ook bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) terechtkomen.

pestprotocol

Op het Northgo College zien wij het geven van goed onderwijs en veiligheid niet los van elkaar. Op een veilige school voelen leerlingen en medewerkers zich geborgen. Het leren gaat daardoor beter. Het werken aan onderling vertrouwen, respect en waardering is erg belangrijk. Hierin past ook een actief antipestbeleid, vastgelegd in een pestprotocol. Het pestprotocol maakt deel uit van de zorg- en begeleidingsstructuur binnen de school en is een leidraad voor de te nemen stappen om pesten te voorkomen, waarbij gekozen is voor een 'vijfsporen aanpak'. Verder bevat het protocol richtlijnen voor wat er gedaan kan worden als er pesten geconstateerd wordt. Belangrijk is dat alle medewerkers die met leerlingen omgaan alert zijn op signalen die er op zouden kunnen wijzen dat een leerling gepest wordt. In alle gevallen wordt een gesignaleerd geval serieus genomen. In overleg met alle betrokkenen wordt naar een oplossing gezocht en worden zo nodig maatregelen genomen.

code goed onderwijsbestuur

Het Northgo College is gebonden aan de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Op grond daarvan moet de school ook een gedrags- en integriteitscode hebben (zie hierna). Deze gedragscode draagt bij aan een sfeer waarin op open wijze kan worden gesproken over normen en waarden. De Code 'goed onderwijsbestuur' schrijft ook voor dat er voor het melden van een eventuele misstand een regeling op school voorhanden is.

gedrags- en integriteitscode

De Gedrags- en integriteitscode heeft tot doel ongewenst gedrag te voorkomen en tevens om aan te geven wat juist gewenst gedrag is. Naast alle overige concrete regels en algemene gedragsregels die te maken hebben met de manier waarop met elkaar wordt omgegaan, is de code er voor om te bewerkstelligen dat iedereen die bij de school betrokken is actief bijdraagt aan wat het Northgo College wil bereiken: leerlingen goed voor te bereiden op hun latere leven. Iedereen wordt geacht van de inhoud van de code op de hoogte te zijn en weet dus aan welke algemene gedragsregels en concrete regels zij zijn gebonden. Men spreekt in principe eerst elkaar aan wanneer de regels, zoals in deze code bedoeld, in geding zijn. Bij een ernstige overtreding wordt contact opgenomen met de door het bestuur aangewezen contactpersoon gedrag en integriteit, mevrouw mr. M.J.J. Vink.

meldingsregeling vermoeden misstand

De Meldingsregeling vermoeden misstand is een soort klokkenluidersregeling. De regeling is opgesteld om het bestuur van de school de gelegenheid te geven de gemelde misstand intern aan te pakken en op te lossen. Er is ook een externe onafhankelijke commissie waar een beroep op kan worden gedaan. Het moet gaan om een ernstige zaak: handelen in strijd met de wet of fraude. Ook wanneer er gevaar is voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu kan dat worden gemeld. Onbehoorlijk handelen of juist niet handelen valt er ook onder en dat moet zodanig zijn dat hierdoor het belang van de sector of de school wordt geraakt. Als het nodig is, kan een beroep worden gedaan op een externe vertrouwenspersoon integriteit, de heer dr. E.Th. Cassee. Zijn contactgegevens staan op de website van het Northgo College.

meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling

Het doel van de meldcode is een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken en indien nodig signalen door te geven aan Stichting Veilig Thuis voor verdere hulp. De voor het Northgo College opgestelde meldcode waarin een aantal stappen wordt beschreven maakt deel uit van de zorg- en begeleidingsstructuur binnen de school. Het is vooral belangrijk dat alle medewerkers van de school die met leerlingen omgaan alert zijn op signalen die zouden kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling. Er wordt goed gelet op een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van deze signalen. Mevrouw D.M. van Goeverden-Bakker is contactpersoon voor vragen op dit terrein.

 
 
 
 
 
 
 
 

LEERPLICHT

(on)geoorloofd schoolverzuim

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die regelmatig verzuimen een grotere kans lopen de school voortijdig te verlaten, met alle mogelijke nare gevolgen van dien. Medewerkers van de leerlingenadministratie houden daarom absentie van leerlingen goed bij. De docent registreert absentie in de lessen. Wekelijks bekijkt de mentor de absentie in het leerlingvolgsysteem en bespreekt deze met de leerling. Als de reden van afwezigheid van een leerling niet duidelijk wordt, wordt er van uitgegaan dat deze leerling spijbelt. De school is op grond van leerplichtwet in ieder geval verplicht ongeoorloofd verzuim van meer dan drie dagen te melden aan de leerplichtambtenaar. In overleg met het Regionaal Bureau Leerplicht is een meld- en verzuimprotocol opgesteld met afspraken over absentie en te laat komen, dit protocol wordt als basis gebruikt (zie hierna). Deze aanpak moet ervoor zorgen dat ongeoorloofd schoolverzuim snel gesignaleerd wordt. Ouders hebben via SOMtoday zicht op de aanwezigheid van hun kind op school. Ook bij geoorloofd langdurig verzuim, bijvoorbeeld vanwege langdurige ziekte, zal de leerplichtambtenaar contact hebben met ouders en met school.

Te laat komen

Te laat komen stoort de les. Regelmatig te laat komen wordt - net als spijbelen - gezien als risicofactor en moet op grond van de Leerplichtwet aan de leerplichtambtenaar worden gemeld.

 • Bij een tweede keer of meer te laat komen moet een leerling zich de volgende schooldag om 8:00 uur melden.
 • Bij vier keer te laat volgt ook een gesprek met de mentor.
 • Bij zes keer te laat worden ouders geïnformeerd en wordt de coördinator ingeschakeld.
 • Bij negen keer te laat wordt daarnaast de leerplichtambtenaar ingelicht en kan/kunnen de leerling/ouders/verzorgers een waarschuwing krijgen. De coördinator legt de leerling een straf op.
 • Bij twaalf keer te laat kan de leerplichtambtenaar een procesverbaal opstellen.

ziek en beter melden

Bij ziekte of onvoorziene omstandigheden moeten ouders aan de leerlingenadministratie doorgeven dat hun kind die dag niet naar school komt. Dit kan telefonisch of per e-mail.
Ziekmeldingen verwerken wij voor één dag. We gaan er in principe van uit dat de leerling de volgende schooldag er weer is. Beter melden hoeft dus niet. Als ouders verwachten dat de afwezigheid langer dan een dag gaat duren, geven ouders dit duidelijk aan. Dan kunnen we dit verwerken. Ook spreken we dan af wanneer ouders weer contact opnemen met school. Als een leerling op school meldt dat hij of zij zich niet lekker voelt, wordt er contact opgenomen met ouders. Leerlingen die ziek naar huis willen gaan, vertrekken pas van school als er contact is geweest met 'thuis'. Het is daarom belangrijk dat wij de juiste contactgegevens van ouders hebben, zoals telefoonnummer thuis, nummer(s) mobiele telefoon en eventueel telefoonnummer op het werk.
Het is de bedoeling dat doktersafspraken e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Als dit niet mogelijk is, dan moet de leerling vooraf een briefje met relevante gegevens, dat ondertekend is door één van de ouders, inleveren bij de leerlingenadministratie. Voor afspraken bij de orthodontist is het voldoende dat de leerling na een eerste briefje van de ouders, de afsprakenkaart toont.

verlof buiten schoolvakanties

Buiten de schoolvakanties mogen leerlingen niet van school wegblijven. De school kan extra verlof alleen toestaan als het gezin door het beroep van de ouders niet in staat is om in de reguliere vakantietijd op vakantie te gaan of als er sprake is van gewichtige omstandigheden. Slechts éénmaal per schooljaar en voor maximaal tien aaneengesloten dagen mag dit extra verlof toegekend worden. Op grond van de Leerplichtwet mag in de eerste twee lesweken van het schooljaar geen verlof opgenomen worden. Een speciaal daarvoor bestemd aanvraagformulier moet uiterlijk twee weken van te voren schriftelijk bij de betrokken coördinator worden ingediend.
Formulieren voor aanvraag van bijzonder verlof staan op Northgoweb.

 
 
 
 
 
 
 
 

TOETSING

proefwerken en toetsen

In de onderbouw zijn er schriftelijke overhoringen (SO en SO+) en proefwerken. De data van centrale proefwerken (CP's) worden telkens aan het begin van een periode bekend gemaakt. In de bovenbouw staan de data van de toetsen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat in het begin van het schooljaar wordt uitgereikt. De exacte data van mondelinge toetsen en praktische opdrachten worden in de loop van het jaar bekend gemaakt. Vanaf het derde leerjaar van de mavo en vanaf het vierde leerjaar voor havo en vwo telt een aantal toetsen en opdrachten al mee voor het eindexamen.

toetsvrije dag onderbouw

Voor de eerste dag na een vakantie van één week of langer geven docenten in de onderbouw geen centrale proefwerken of andere toetsen op.

programma van toetsing en afsluiting (PTA)

Leerlingen uit 3 en 4 mavo, uit 4 en 5 havo en uit 4, 5 en 6 vwo krijgen in één van de eerste weken van het schooljaar het Programma van Toetsing en Afsluiting, afgekort het PTA. In het PTA staat voor elke vak aangegeven: het aantal toetsen, de omschrijving van wat je moet kennen en kunnen voor elke toets en de weging. Ook de herkansingsregeling en het examenreglement staan in het PTA.

afspraken toetsing, cijfergeving en invoer resultaten

In dit reglement zijn voor de onderbouw afspraken vastgelegd rondom opgave van toetsstof, toetsing en nakijken van toetsen. In dit document is ook omschreven hoeveel nakijktijd de docent heeft na afname van de toets en hoeveel toetsen een leerlingen per dag/per week mag hebben. Voor de bovenbouw staan dergelijke afspraken in het PTA.

rapporten en cijferkaarten

In de onderbouw krijgen leerlingen vier keer per schooljaar een rapport mee naar huis: rond de herfstvakantie, vr Kerstmis, in het voorjaar en bij de overgang naar het volgende leerjaar. Via SOMtoday hebben ouders en leerlingen toegang tot een actueel overzicht van de cijfers. Leerlingen in de bovenbouw krijgen geen cijferkaarten mee naar huis. Zij controleren via SOMtoday hun cijfers. Op aanvraag via de centrale administratie wordt er een papieren versie van de cijferkaart verstrekt. De resultaten van de leerlingen worden gedurende het jaar besproken in de mentorenteams.

afspraken toetsing, cijfergeving en invoer resultaten

In dit reglement zijn voor de onderbouw afspraken vastgelegd rondom opgave van toetsstof, toetsing en nakijken van toetsen. In dit document is ook omschreven hoeveel nakijktijd de docent heeft na afname van de toets en hoeveel toetsen een leerlingen per dag/per week mag hebben. Voor de bovenbouw staan dergelijke afspraken in het PTA.

 
 
 
 
 
 
 
 

LEERLINGBEGELEIDING

leerlingvolgsysteem

De mentor is het eerste aanspreekpunt in de begeleiding van de leerling. Hij/zij werkt samen met andere vakdocenten die ook lesgeven aan de leerlingen. Een aantal docenten vormen samen het versterkt mentorenteam (vmt). Op die manier is er goed zicht op het totale functioneren van de leerling. Om het leerproces van leerlingen goed te kunnen volgen en te begeleiden en eventuele onvolledigheid in kennis op te sporen, worden in de onderbouw voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde ook gestandaardiseerde Cito-toetsen afgenomen. Leerlingen in de brugklas doen tweemaal per jaar een Cito-toets. In klas 2 en 3 is er eenmaal per jaar een Cito-toets.

begeleiding bij leerproblemen

De mentor is gedurende het gehele jaar op de hoogte van de studieresultaten van de leerlingen. Bij leerproblemen proberen wij de leerling vanzelfsprekend eerst zelf te helpen. Hulp kan geboden worden door de vakdocent of door een geselecteerde bovenbouwleerling. Binnen het versterkt mentorenteam wordt bekeken welke hulp eventueel extra nodig is. In het gebouw van het Northgo College wordt door externe instituten ook huiswerkbegeleiding en bijles aangeboden.

begeleiding bij dyslexie

Leerlingen met dyslexie krijgen extra faciliteiten. Voor het afnemen van toetsen gelden aparte regels, zoals het beschikbaar stellen van meer tijd. De orthopedagoog bespreekt met ouders en de leerling welke faciliteiten het beste bij de leerling aansluiten.

begeleiding bij faalangst

In de examenklassen bieden wij een training aan gericht op het verminderen van faalangst. Deze training is bedoeld voor leerlingen die veel last hebben van examenvrees. Ook leerlingen uit lagere leerjaren die onzeker zijn over hun prestaties bij het maken van proefwerken of toetsen komen in aanmerking voor een training.

www.northgoweb.nl

Dyslexiebeleidsplan

 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFIEKE BEGELEIDING

extra begeleiding

Een leerling waarover zorg bestaat wordt door de coördinator besproken met het VMT en de orthopedagoog. De coördinator of orthopedagoog kan contact leggen met de sociaal verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg, het maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar en/of de politie. Ouders van leerlingen met algemene vragen over ontwikkeling, opvoeden of gezondheid worden doorverwezen naar het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente waarin de leerling woont.

schoolmaatschappelijk werk

Soms heeft een leerling bijzondere begeleiding nodig op pedagogisch gebied of is er hulp nodig in verband met problemen in het gezin die het leren in de weg staan. Het Northgo College werkt samen met Kwadraad, een organisatie voor schoolmaatschappelijk werk. Een maatschappelijk werker voert zo nodig op school gesprekken met de leerling die andere ondersteuning nodig heeft dan de mentor kan bieden. Ook kan zij naar aanleiding van een bepaalde situatie in de klas gesprekken voeren met de betrokken leerling en de docent.

orthopedagoog

Onze orthopedagoog is mevrouw D.M. van Goeverden-Bakker. Zij begeleidt leerlingen met leer- en gedragsproblemen of moeilijkheden in de sociaal emotionele ontwikkeling. Samen met de leerling, ouders, mentor en andere betrokkenen organiseert zij de juiste begeleiding, soms in samenwerking met externe instanties. Daarnaast ondersteunt mevrouw Van Goeverden, samen met de coördinatoren, de docenten en mentoren in de begeleiding van leerlingen in de klassensituatie. Tevens organiseert zij de faciliteitenregeling voor leerlingen met dyscalculie en dyslexie en geeft zij diverse trainingen op school. Het gaat hierbij om het leren leren, plannen en organiseren maar ook de rots en watertraining en de examen- en faalangsttraining. Tenslotte participeert zij in de overlegstructuren van de zorgcoördinatoren in het samenwerkingsverband van de duin-en bollenstreek en de ketenpartners in de regio zoals het CJG, de GGD en diverse jeugdhulpverleningsinstanties.

jeugdgezondheidszorg / centrum voor jeugd en gezin

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid. De medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met school. Het Northgo College heeft vaste contactpersonen vanuit het CJG. De jeugdgezondheidszorg maakt onderdeel uit van het CJG. De jeugdgezondheidszorg nodigt alle leerlingen op vaste momenten gedurende de schoolperiode uit voor een onderzoek naar hun gezondheid, ontwikkeling en leefstijl, de 13-14 jarigen (klas 1 en 2) en 15-16 jarigen (klas 3-4). Daarbij geeft het instituut persoonlijke adviezen over een gezond schoolleven, zoals omgaan met elkaar, voorkomen van pesten, genotmiddelen en seksualiteit.

U kunt contact opnemen met de CJG-medewerkers op het Northgo College via 088 - 254 23 84
Voor direct contact met de jeugdgezondheidszorg (arts en verpleegkundige) belt u: 088 - 308 32 42.
Voor direct contact met het jeugd- en gezinsteam kunt u bellen met: 088- 254 23 71

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT MET OUDERS/VERZORGERS

ouderavonden / tafeltjesavonden

Op verschillende manieren onderhoudt de school contacten met ouders/verzorgers. Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor alle leerjaren ouderavonden. Na periode één, twee en drie is er een docentenspreekavond, de zogenaamde tafeltjesavond, waarop de ouders/verzorgers met diverse docenten kunnen praten over de studieresultaten van hun kind. Ook tussentijds kunnen ouders met vragen en/of zorg contact opnemen met de mentor of de docenten. Voor een aantal jaarlagen zijn er ouderavonden waar bijvoorbeeld uitleg wordt gegeven over de keuze van een vakkenpakket in de bovenbouw.

contact per e-mail

Over praktische zaken, zoals bijvoorbeeld informatie over excursies en aankondigingen van ouderavonden zal via e-mail worden gecommuniceerd. Alle leerlingen beschikken over een eigen Northgo College e-mail account. Het is belangrijk dat zij dagelijks hun mail checken. De docenten zijn bereikbaar via hun e-mailadres. Deze adressen staan gepubliceerd op Northgoweb.

telefonische bereikbaarheid

Het Northgo College is telefonisch bereikbaar tussen 8:00 en 16:00 uur. De docenten staan overdag voor de klas, eventueel kan een terugbelverzoek worden achtergelaten bij de receptie.

somtoday

Het schooladministratiesysteem loopt via SOMtoday. Alle ouders en leerlingen ontvangen hiervoor een inlogcode. Op SOMtoday staan onder meer het huiswerk, de behaalde cijfers en de absentiegegevens van de leerlingen.

Zermelo roosterportaal

Het rooster is te vinden op het Zermelo Roosterportaal. Leerlingen en ouders hebben hiervoor inloggegevens gekregen. Zowel het basisrooster als de dagelijkse wijzigingen worden hier gepubliceerd. Er is ook een app beschikbaar.

social media

Op Facebook staan berichten over wat er zoal te doen is in en rondom de school. Ook worden er gedurende het jaar speciale twitteraccounts actief, bijvoorbeeld rondom het Open Podium of het project A Place in Space. Via het reguliere twitteraccount @northgocollege wordt hier aandacht voor gevraagd. Op het videokanaal van de school worden leuke filmpjes geplaatst.

northgoweb

Op www.northgoweb.nl vindt u alle informatie die u gedurende het schooljaar nodig heeft, zoals bijvoorbeeld de vakantieplanning of aanvraagformulieren voor bijzonder verlof. Ook alle reglementen en procedures zijn te vinden op het Northgoweb. Ook leerlingen moeten Northgoweb regelmatig raadplegen: hier staan bijvoorbeeld de toetsroosters en de jaarkalender. Alle ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een inlogcode. Leerlingen kunnen met hun e-mailaccount rechtstreeks via Google Sites naar Northgoweb.

jaarkalender

In de jaarkalender staan veel belangrijke zaken zoals de vakanties, de toetsweken en de vergadermomenten van de docenten. De volledige jaaragenda van het Northgo College is op verschillende plaatsen te vinden op onze website en op www.northgoweb.nl. Leerlingen kunnen via hun e-mail rechtstreeks via Google Agenda naar de jaarkalender.

 
 
 
 
 
 
 
 

OVERLEGORGANEN IN DE SCHOOL

leerlingenraad

In de leerlingenraad hebben leerlingen zitting die de belangen van de leerlingen behartigen. Het Northgo College heeft een enthousiaste leerlingenraad die weet wat er leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad heeft regelmatig overleg met de klassenvertegenwoordigers.

medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeelsleden. De MR overlegt - tenminste vijf keer per jaar - met het bestuur over het beleid op allerlei gebied, zoals over de manier waarop de school wordt geleid, over de financiën en over het onderwijs. Over een aantal zaken is het bestuur verplicht aan de MR advies of instemming te vragen. Dit en andere zaken zijn geregeld in het reglement voor de medezeggenschapsraad.

klankbordgroep ouders

Doorgaans vindt er drie keer per jaar een overleg plaats tussen een afvaardiging van bestuur en schoolleiding en een klankbordgroep van ouders over allerlei zaken op organisatorisch en onderwijskundig gebied. Alle ouders kunnen zich via de contactpersoon aanmelden voor deze klankbordgroep.

 
 
 
 
 
 
 
 

AANMELDING EN TOELATING

wijze van aanmelden

Leerlingen uit groep 8 kunnen zich via hun eigen basisschool aanmelden voor de brugklas. De leerkracht van groep 8 heeft informatiemateriaal en aanmeldingsformulieren van onze school. De basisschool zorgt dat de aanmelding, compleet met het schoolverlatersrapport en eventuele aanvullende gegevens digitaal opgestuurd wordt via Onderwijstransparant. Ouders kunnen het aanmeldingsformulier voor het Northgo College ook rechtstreeks naar ons sturen. Een aanmeldingsformulier is te downloaden via de website.

welke leerlingen nemen wij aan

Het Northgo College laat een leerling toe met tenminste een vmbo-tl of mavo-advies. De basisschool geeft een advies over plaatsing op een bepaald niveau: mavo, havo of vwo. Dit advies van de basisschool is bepalend. Het advies houdt in dat verwacht mag worden dat de leerling het einddiploma op dat niveau kan halen. Op het aanmeldingsformulier kunnen ook de ouders aangeven op welk niveau zij hun kind graag geplaatst zien. Met de leerkrachten van groep 8 bespreken wij de uitgebrachte adviezen aan de hand van het leerlingvolgsysteem van de basisschool. Zo nodig overleggen wij met de ouders welk niveau het beste bij hun zoon of dochter past.

passend onderwijs

Het systeem van leerlinggebonden financiering (het zgn. 'rugzakje') is per 1 augustus 2014 afgeschaft. Het beschikbare geld wordt verdeeld vanuit een samenwerkingsverband waarin schoolbesturen in een regio samenwerken. In het kader van 'passend onderwijs' werkt het Northgo College samen in het Samenwerkingsverband VO/SVO Duin- en Bollenstreek. Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan opgesteld waarin is vastgelegd hoe zij het 'passend onderwijs' voor elk kind wil realiseren. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel waarin is vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel van het Northgo College is te vinden op het Northgoweb.

instromen in hogere leerjaren

Voor leerlingen die op een andere school voor voortgezet onderwijs zitten en willen starten in klas twee of hoger van het Northgo College geldt een aparte procedure. Zij kunnen via e-mail of per telefoon contact opnemen met het Northgo College. Na goedkeuring van de jaarlaagcoördinator kunnen deze leerlingen worden toegelaten.

doorstroming

Een groot voordeel van een scholengemeenschap is dat de leerlingen binnen de school kunnen doorstromen naar een andere opleiding. Wie op het Northgo College een mavo- of havodiploma heeft behaald kan - binnen de wet- en regelgeving - door naar 4 havo respectievelijk 5 vwo. Wij zorgen er voor dat de vakkenpakketten van de opleidingen goed op elkaar zijn afgestemd. Uiteraard overleggen wij ook met de ouders over de doorstroming. Leerlingen moeten wel voldoen aan de gestelde eisen om de overstap te kunnen maken.

 
 
 
 
 
 
 
 

KOSTEN

gedragscode

Ouder- en besturenorganisaties hebben een gedragscode opgesteld met als doel scholen te stimuleren de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden. Het Northgo College houdt zich zo veel mogelijk aan deze gedragscode.

vrijwillige ouderbijdrage

De school kan niet alle activiteiten bekostigen uit de vergoeding van het ministerie. Wij vragen daarom van ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte ervan wordt in overleg met de medezeggenschapsraad (MR) vastgesteld. Deze is - net als vorig jaar - € 85,- per kind. Het bestuur legt over de besteding van deze bijdrage verantwoording af aan de medezeggenschapsraad. Een apart bedrag wordt van ouders gevraagd voor de in het lesprogramma opgenomen dagexcursies. Per leerjaar kan deze bijdrage verschillen. Bij de examenklassen wordt een bijdrage voor het vak sportoriëntatie gevraagd.

buitenlandse studiereizen

Voor de leerlingen in de vierde klassen (mavo, havo en vwo) zijn er studiereizen die deel uitmaken van het lesprogramma. Zij gaan in het oktober 2016 naar Barcelona, Engeland, Marokko of Rome. De kosten voor deze reizen bedragen dit schooljaar:

 • Barcelona € 510,-
 • Marokko € 590,-
 • Engeland € 470,-
 • Rome € 690,-

De leerlingen die in het schooljaar 2016-2017 in de derde klas mavo, havo of vwo zitten, worden begin 2017 uitgenodigd zich aan te melden voor één van de reizen in oktober 2017.

www.northgoweb.nl

Schoolkosten

schoolboeken

De school verzorgt de boekenpakketten van de leerlingen. Ouders hebben hier geen kosten aan. Wel vragen wij ouders een borg te betalen die zij aan het eind van de schoolloopbaan van hun dochter/zoon weer terugkrijgen. De borg bedraagt € 100,-

locker

Er is voor alle leerlingen een kluisje beschikbaar om kleding en andere spullen in op te bergen. Leerlingen zijn verplicht een kluisje te huren. Dit kost € 12,50 per jaar. De borg voor de sleutel bedraagt € 10,-.

sport, expressie, werken met de ipad, Cambridge Engels, versterkt taalonderwijs

Aan deelname aan sportklas, expressieklas en media & design zijn extra kosten verbonden. Alle leerlingen volgen in de brugklas het vak Onderzoeken en Ontwerpen (havo en vwo) of Technologie en Toepassing (mavo). Dit eerste jaar zijn er geen extra kosten voor ouders. Vanaf het tweede jaar kunnen de leerlingen deze vakken kiezen en zijn er voor het volgen van deze vakken extra kosten. Als een leerling gebruik wil maken van een iPad, dient deze zelf te worden aangeschaft. Voor Cambridge Engels en versterkt taalonderwijs Duits of Frans geldt dat de kosten voor de examens (Cambridge, Goethe of Delf) voor rekening van de ouders zijn. Ook kunnen voor deze onderdelen extra excursiebijdragen gevraagd worden. Een overzicht van alle schoolkosten staat op Northgoweb.

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT

Northgo college

 • Bezoekadres:
 • Duinwetering 107
 • 2203 HM Noordwijk
 •   (071) 368 18 40

Northgo college

BESTUUR EN SCHOOLLEIDING

 • klas 1 t/m 4 mavo, klas 1 mavo/havo, 1 havo/vwo en 2 vwo
 • De heer J. van der Plas MEL, bestuurder/directeur
 •   (071) 368 18 55 / 06 42 10 80 83
 •   schoolleiding@northgo-college.nl

stafbureau

 • leerlingenadministratie
 •  (071) 368 18 40
 • examenadministratie
 •  (071) 368 18 42
 • financiële administratie
 •  (071) 368 18 43
 • personeelsadministratie
 •  (071) 368 18 44
 • directiesecretariaat
 •  (071) 368 18 55

raad van toezicht

klankbordgroep ouders

leerlingenraad

 • voorzitter
 • Henry Beekema
 • secretaris
 • Isabel Stokman

De leden van de leerlingenraad zijn bereikbaar op:
 leerlingenraad@northgo-college.nl

coördinatorenteam

 • administratie coördinatoren
 • mevrouw A. Kooij-Verhart
 •  (071) 368 18 60
 • coördinator 1 en 2 mavo, 1 mavo/havo en 1 havo/vwo
 • de heer C.P. Barnhoorn
 •  (071) 368 18 57
 • coördinator 1 en 2 vwo
 • mevrouw C. van Os-van Duin
 •  (071) 368 18 62
 • coördinator 2 havo en 3 havo
 • mevrouw drs. G. Mol
 •  (071) 368 18 61
 • coördinator 2 en 3 en 4 mavo
 • mevrouw drs. E.M. Ruiter-Korthouwer
 •  (071) 368 18 63
 • coördinator 4 en 5 havo
 • de heer R.H. Sliedrecht
 •  (071) 368 18 64
 • coördinator 3 t/m 6 vwo
 • mevrouw drs. M.M.A.C. Krikke-van Rijn
 •  (071) 368 18 65

medezeggenschapsraad

 • voorzitter
 • de heer N.G.J. Duindam (docent)
 • vice-voorzitter
 • de heer P.A. Deutekom (ouder)
 • secretaris
 • mevrouw M.M. Mosselman (docent)
 • leden
 • Henry Beekema (leerling)
 • mevrouw J.C. van Dam-van Hemert (docent)
 • de heer A.W.J. van der Holst (ouder)
 • de heer D.T. Roosenstein (docent)
 • Isabel Stokman (leerling)
 • de heer R.P. Wakka (ouder)

De leden van de medezeggenschapsraad zijn bereikbaar op:
 medezeggenschapsraad@northgo-college.nl

Overige adressen en telefoonnummers


commissie van beroep examenzaken

 • p.a. Postbus 429, 2200 AK Noordwijk
 • t.a.v. de heer mr. J.C.P. de Moor, voorzitter

landelijke klachtencommissie onderwijs

vertrouwenspersoon commissie integriteit vo

 • p/a Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP)
 • Postbus 556, 2501 CN Den Haag

centrum voor jeugd en gezin

 • Alle gemeenten hebben een Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit centrum onderhoudt een website met informatie over opgroeien en opvoeden. De website is te vinden op:
 • www.cjg(naam gemeente).nl
 • CJG Noordwijk
 • Raadhuisstraat 4
 • 2201 MA Noordwijk
 •  (088) 254 23 84

interne klachten

 • Contactpersoon interne klachtenregeling
 • De heer J. van der Plas
 •   (071) 368 18 55 / 06 42 10 80 83
 • Vertrouwenspersoon machtsmisbruik
 • (via GGD Zuid Holland Noord)
 • Mevrouw A. Cools, coördinator
 •  (071) 516 33 42

GGD / jeugdgezondheidszorg

 • De sociaal verpleegkundige van de JGZ kunt u via het secretariaat bereiken.
 •   infoleiden@ggdhm.nl
 •  (088) 308 30 00

Kindermishandeling

 • Mevrouw drs. D.M. van Goeverden-Bakker
 • Contactpersoon vermoeden kindermishandeling en huiselijk geweld
 •   (071) 368 18 54

Contactpersoon gedrag en integriteit

 • Mevrouw mr. M.J.J. Vink
 •   (071) 368 18 50 / 55

vertrouwenspersoon melden vermoeden misstand

 • p.a. Postbus 429, 2200 AK Noordwijk
 • t.a.v. de heer dr. E.Th. Cassee

inspectie van het onderwijs

 • vragen over onderwijs
 •  (088) 669 60 60
 • vertrouwensinspecteur
 • klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld
 •  0900-111 13 11

advies- en steunpunt huiselijk geweld / meldpunt kindermishandeling

huiswerkbegeleiding

Binnen het Northgo College geven de volgende instituten huiswerk- en studiebegeleiding