Absentie en verlof

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die regelmatig verzuimen, een grotere kans lopen de school voortijdig te verlaten, met alle mogelijke nare gevolgen van dien. De school houdt daarom de absentie van leerlingen goed bij.

(On)geoorloofd schoolverzuim

De leerlingenbalie registreert meldingen van absentie. Wekelijks bekijkt de mentor de afwezigheid van de leerlingen in SOMtoday en bespreekt deze met de leerling. Als de reden van afwezigheid van een leerling niet duidelijk wordt, wordt er van uitgegaan dat deze leerling spijbelt. De school is op grond van Leerplichtwet verplicht ongeoorloofd verzuim van meer dan drie dagen te melden aan de leerrechtambtenaar, daarbij wordt een in overleg met het Regionaal Bureau Leerrecht opgesteld protocol gehanteerd. Door de school kunnen diverse acties worden genomen en de leerrechtambtenaar kan na herhaald ongeoorloofd schoolverzuim een proces-verbaal (laten) opmaken.

2024-2025 Meld- en verzuimprotocol Northgo College

Regionaal bureau leerrecht

 

Ziekmelden

Als uw kind ziek is moet u dit iedere schooldag doorgeven aan de leerlingenbalie. Als u verwacht dat uw kind meerdere dagen ziek thuis is, kunt u dit ook meteen met ons bespreken. Een leerling wordt automatisch beter gemeld, zodra deze weer op school is. Als een leerling op school ziek wordt moet hij/zij zich melden bij de leerlingenbalie. Wij bellen u als ouder/verzorger altijd om door te geven dat uw kind naar huis komt. Als wij geen contact met u krijgen, mag de leerling niet van school vertrekken. Het is daarom van belang dat wij de juiste contactgegevens van u hebben.

Ander (medisch) verzuim

Ook voor afspraken bij specialisten, zoals orthodontist, tandarts, ziekenhuis, huisarts, e.d. ontvangen wij graag van te voren een bericht. Ondanks dat het soms niet anders kan, vragen wij u toch deze afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd proberen te maken.

Af- en aanmelden

  • Leerlingen die later op school komen melden zich aan bij de leerlingenbalie.
  • Leerlingen die eerder de les moeten verlaten, melden zich voor vertrek af bij de leerlingenbalie.
  • Leerlingen die tussendoor naar bijvoorbeeld de orthodontist moeten, melden zich af- en ook weer aan bij de leerlingenbalie.

Te laat komen

Vaak te laat komen wordt gezien als risicofactor en moet op grond van de Leerplichtwet aan de leerplichtambtenaar worden gemeld.

  • Bij een eerste keer te laat komen moet een leerling zich de volgende schooldag om 8:00 uur melden.
  • Bij vier keer te laat volgt een gesprek met de mentor.
  • Bij zes keer te laat wordt met de ouders gesproken en de coördinator ingeschakeld.
  • Bij negen keer te laat wordt daarnaast de leerplichtambtenaar ingelicht en krijgen ouders een waarschuwing.
  • Bij twaalf keer te laat kan de leerplichtambtenaar ook een proces-verbaal opstellen.

 

Verlof buiten schoolvakanties

Buiten schoolvakanties mogen leerlingen niet van school wegblijven. De school kan alleen toestemming voor extra verlof geven als het gezin door het beroep van de ouders niet in staat is om vakantie te houden volgens de vakanties in de jaarplanning, of als er sprake is van gewichtige omstandigheden. Volgens de Leerplichtwet mag een aanvraag voor verlof buiten de schoolvakantie geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar. Ouders kunnen maar éénmaal per schooljaar een aanvraag doen, voor maximaal tien aaneengesloten dagen. Een verlofformulier moet vier weken van te voren bij de betrokken coördinator worden ingediend. Dit formulier is te downloaden via Mijn Northgo.

Verlof i.v.m. vervolgopleiding

Voor het bezoeken van bijvoorbeeld open dagen, proef studeren, meeloop dagen e.d. bij vervolgopleidingen krijgen leerlingen in de voor-examenklassen verlof. Dit verlof moet worden aangevraagd via een verlofformulier. Dit formulier is te downloaden via Mijn Northgo.