Over Ons

Het Northgo College is een relatief kleine scholengemeenschap met ca. 1000 leerlingen. Het werken in kleine teams en aandacht voor de leerling staat bij ons centraal.

Versterkt mentorenteam

Alle klassen op het Northgo College hebben een mentor. De mentor geeft les in een vak en verzorgt daarnaast twee begeleidingsuren. Dat kan klassikale begeleiding zijn, maar ook individuele begeleiding van leerlingen. De mentor werkt samen in een zogenaamd versterkt mentorenteam. Dat wil zeggen dat een kleine groep docenten samen met de mentor verantwoordelijk is voor een klas. Op die manier wordt goed gemonitord welke vorderingen de leerling maakt en welke begeleiding er nodig is. De mentor is de contactpersoon voor de leerlingen en ouders.

Coördinatoren

De coördinator heeft de dagelijkse leiding over een deel van een afdeling. Vanuit het coördinatorenteam wordt ook de speciale begeleiding en zorg aan leerlingen geregeld.

Contactgegevens coördinatoren

Bestuur en schoolleiding

Het bestuur van het Northgo College bestaat uit twee personen: de heer Johan van der Plas, voorzitter van het bestuur en directeur en de heer Marc Janssen die lid is van het bestuur en directeur. In dit bestuursmodel is het bestuur tevens schoolleiding.

Raad van toezicht

Om uitwerking te geven aan een belangrijk beginsel van goed bestuur, is het bestuur van de school en het toezicht daarop gescheiden. De raad van toezicht ziet er op toe of het bestuur zijn taak goed uitoefent en houdt ook toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij hanteert de raad van toezicht de Code voor Goed Onderwijsbestuur VO. De raad van toezicht is de werkgever van het bestuur, adviseert het bestuur en fungeert als klankbord.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeelsleden. De MR overlegt – tenminste vijf keer per jaar – met het bestuur over het beleid op allerlei gebied, zoals over de manier waarop de school wordt geleid, over de financiën en over het onderwijs. Over een aantal zaken is het bestuur verplicht aan de MR advies of instemming te vragen. Twee keer per jaar heeft de MR ook contact met de leden van de raad van toezicht van het Northgo College. Dit en andere zaken zijn geregeld in het reglement voor de medezeggenschapsraad.
Ouders en leerlingen kunnen contact opnemen met de medezeggenschapsraad via: medezeggenschapsraad@northgo-college.nl

Leerlingenraad

In de leerlingenraad hebben leerlingen zitting die de belangen van de leerlingen behartigen. Het Northgo College heeft een enthousiaste leerlingenraad die weet wat er leeft onder leerlingen. Regelmatig heeft de leerlingenraad overleg met de klassenvertegenwoordigers. De leerlingenraad is te bereiken via leerlingenraad@northgo-college.nl

Klankbordgroep ouders

De klankbordouders zijn een paar extra oren en ogen van de school in de samenleving. Doorgaans vindt er drie keer per jaar een overleg plaats tussen een afvaardiging van bestuur en schoolleiding en een klankbordgroep van ouders over allerlei zaken op organisatorisch en onderwijskundig gebied. Alle ouders kunnen zich via de contactpersoon aanmelden voor deze klankbordgroep via klankbordouders@northgo-college.nl