Financieën, Personeel & Organisatie

Verantwoording van de resultaten

Alle vacatures ingevuld

Door gebruik te maken van een effectieve wervingsstrategie zijn alle docentenvacatures ingevuld. Door o.a. goede prestaties, positieve feedback en een fijn klimaat blijkt het Northgo College een aantrekkelijke werkplek.

 

Onderwijskwaliteit op orde

De onderwijskwaliteit is in alle opzichten boven de norm van de inspectie. Het slagingspercentage in 2022 is 90%. De voortgang van het schoolplan is vanwege de pandemie tijdelijk gestopt. De school heeft de focus gelegd op het zo goed mogelijk continueren van het onderwijs.

 

Onderzoek naar samenwerking

De besturen van Fioretti Teylingen en het Northgo College hebben uitgesproken dat zij een onderzoek willen starten naar de mogelijkheid van bestuurlijke samenwerking. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het onderzoek. Het onderzoek zal naar verwachting in het najaar van 2023 zijn afgerond.

.  .

 

Kengetallen 2022

Aan de hand van de kengetallen kan geconcludeerd worden dat het Northgo College een financieel gezonde structuur heeft.

Exploitatierekening en balans

 

‘In control’ situatie

Ondanks de dynamische omgeving waarin het Northgo College opereert, blijkt de organisatie de administratieve processen efficiënt en effectief te beheren. De manier waarop de school dit doet, voldoet aan de vereiste normen.

Risico-analyse neemt een belangrijke plek in binnen de organisatie. Dit aspect is continue in ontwikkeling.

.

Samenstelling personeel

Aantal docenten = 89
Tweedegraads opgeleid = 37
Eerstegraads opgeleid = 39
Docenten in opleiding = 13
Totaal aantal bevoegde docenten = 76

8 onderwijsassistenten  (incl. TOA’s)

7 onderwijsbegeleiders

31 OOP’ers

8 stagiairs

30 vrijwilligers (incl. bieb-ouders)

  . 

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim ligt ruim onder het landelijk gemiddelde!

 

Raad van Toezicht

In januari treedt de heer Wilco Roelandse terug als lid van de raad van toezicht.

 

    

Leerlingenaantal

Het leerlingenaantal blijft stabiel. In 2022 begonnen 189 leerlingen in de brugklas.

Van oktober tot en met januari waren er geen beperkingen meer ten aanzien van de open dagen. Ruim 800 leerlingen uit groep 7 en 8 bezochten met hun ouders één of meer voorlichtingsmomenten.

 

Actieve en betrokken ouders

Het Northgo heeft een goede traditie op het gebied van ouderbetrokkenheid. Tijdens de pandemie was het wederzijds lastiger bepaalde contacten te continueren. Het afgelopen jaar zijn de banden met de klankbordouders en MR-ouders  weer aangehaald.

 

Bronnen

  • Jaarverslag 2022 Northgo College
  • Accountantsverslag & Managementletter 2022
  • Kwaliteitszorgverslag Northgo College 2021-2022

 

Een productie van:
Elco van Staveren, Denkschets (tekeningen)
Hildegard Harens, Northgo College (teksten)
Newstory, Noordwijk, (webdesign)