Financieën, Personeel & Organisatie

Verantwoording van de resultaten

Alle vacatures ingevuld

Door gebruik te maken van een effectieve wervingsstrategie zijn alle docentenvacatures ingevuld. Door o.a. goede prestaties, positieve feedback en een fijn klimaat blijkt het Northgo College een aantrekkelijke werkplek.

Onderwijskwaliteit op orde

De onderwijskwaliteit is in alle opzichten boven de norm van de inspectie. Het slagingspercentage was in 2022 90 % en in 2023 92 %.

Inspectie van Onderwijs

In april 2024 was  de inspectie een dag op school vanwege een steekproef. De inspectie heeft de kwaliteit van de school als voldoende beoordeeld.

Onderzoek naar samenwerking

De besturen van Fioretti Teylingen en het Northgo College onderzoeken de mogelijkheid van bestuurlijke samenwerking. De uitkomsten van het onderzoek worden in de loop van 2024 verwacht. 

.  .

Kengetallen 2023

Aan de hand van de kengetallen kan geconcludeerd worden dat het Northgo College een financieel gezonde structuur heeft.

Exploitatierekening en balans

‘In control’ situatie

De interne beheersing is voldoende tot goed. Externe ontwikkelingen worden actief aangepakt met verbeteringen, zoals geüpdatete procesbeschrijvingen, een opbrengstenregister en multifactor authenticatie.

Risico-analyse neemt een belangrijke plek in binnen de organisatie. Dit aspect is continue in ontwikkeling.

 

.

Samenstelling personeel

Aantal docenten = 87
Tweedegraads opgeleid = 38
Eerstegraads opgeleid = 42
Docenten in opleiding = 7
Totaal aantal bevoegde docenten = 80

7 onderwijsassistenten  (incl. TOA’s)

6 onderwijsbegeleiders

31 OOP’ers

12 stagiairs

27 vrijwilligers (incl. bieb-ouders)

  . 

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim ligt ruim onder het landelijk gemiddelde!

Raad van Toezicht

Er zijn geen wijzigingen bij de raad van toezicht.

    

Leerlingenaantal*

Het leerlingenaantal stijgt licht. In 2023 begonnen 193 leerlingen in de brugklas.

Actieve en betrokken ouders

Het Northgo heeft een goede traditie op het gebied van ouderbetrokkenheid. Tijdens de pandemie was het wederzijds lastiger bepaalde contacten te continueren. Het afgelopen jaar zijn de banden met de klankbordouders en MR-ouders weer aangehaald.

Bronnen

  • Jaarverslag 2023 Northgo College
  • Accountantsverslag & Managementletter 2023
  • Kwaliteitszorgverslag Northgo College 2022-2023


Een productie van:

Elco van Staveren, Denkschets (tekeningen)
Hildegard Harens, Northgo College (begeleiding en teksten)
Newstory, Noordwijk, (webdesign)