Schoolkosten

Op deze pagina staan de kosten voor alle leerjaren, leeromgevingen en profielen. In de uitleg-schoolkosten wordt ook een toelichting gegeven op de vrijwillige ouderbijdrage.

Schoolboeken en lesmaterialen

Het standaard boekenpakket is gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen krijgen zowel de fysieke als de digitale schoolboeken. Een aantal andere lesmaterialen wordt voor eigen kosten aangeschaft zoals sport-kleding, een rekenmachine, een atlas en woordenboeken.

Digitale hulpmiddelen

Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan niet alle activiteiten bekostigen uit de vergoeding van het ministerie. Wij vragen daarom van ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt in overleg met (en met instemming van de oudergeleding van) de medezeggenschapsraad (MR) vastgesteld. Het bestuur legt over de besteding van deze bijdrage verantwoording af aan de medezeggenschapsraad. Een apart bedrag wordt van ouders gevraagd voor de in het lesprogramma opgenomen dagexcursies. Per leerjaar kan deze bijdrage verschillen. Bij de examenklassen wordt een bijdrage voor het vak sportoriëntatie gevraagd.
Alle leerlingen kunnen aan de door school georganiseerde activiteiten meedoen.

Go-Programma

Leerlingen kunnen deelnemen aan Go-Expressie, Go-Media & Design en Go-Sport. Daar wordt een vergoeding voor gevraagd.
En alle leerlingen volgen in de brugklas het vak Onderzoeken en Ontwerpen (havo en vwo) of Technologie en Toepassing (mavo). Vanaf het tweede jaar kunnen de leerlingen deze vakken kiezen en wordt het volgen van deze vakken extra een bijdrage gevraagd. Als een leerling gebruik wil maken van een iPad, dient deze zelf te worden aangeschaft. Voor Cambridge Engels en versterkt taalonderwijs Duits of Frans geldt dat de kosten voor de examens (Cambridge, Goethe of Delf) voor rekening van de ouders zijn. Ook kunnen voor deze onderdelen extra excursiebijdragen gevraagd worden.

Cambridge Engels en versterkt talenonderwijs

De kosten voor de (landelijke) examens Cambridge, Goethe (Duits), Dele (Spaans) en Delf (Frans) zijn voor rekening van de ouders. De leerlingen doen deze examens in de bovenbouw. Ook kunnen voor deze onderdelen van het lesprogramma extra excursiebijdragen gevraagd worden.