Kosten

Wat kost het eigenlijk?

Op deze pagina staan de kosten voor alle leerjaren, leeromgevingen en profielen. In de uitleg-schoolkosten wordt ook een toelichting gegeven op de vrijwillige ouderbijdrage.

Schoolboeken en lesmaterialen

Het standaard boekenpakket is gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen krijgen zowel de fysieke als de digitale schoolboeken. Een aantal andere lesmaterialen wordt voor eigen kosten aangeschaft zoals sport-kleding, een rekenmachine, een atlas en woordenboeken.

Digitale hulpmiddelen

Vrijwillige ouderbijdrage

De in het document hierboven aangegeven kostenposten lopen door alle jaarlagen heen en hebben een meer algemeen karakter. De ouderbijdrage is in beginsel vrijwillig en het niet-betalen hiervan heeft derhalve geen consequenties voor uw kind. Het is, gezien de vele soorten uitgaven en activiteiten die gedeeltelijk dan wel volledig hieruit worden bekostigd, echter van groot belang deze bijdrage zo veel mogelijk te voldoen. Indien de leerling in de loop van het schooljaar de school verlaat zullen de teveel betaalde bijdragen naar rato worden gerestitueerd. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Over de jaarlijkse besteding van de vrijwillige ouderbijdrage wordt verantwoording afgelegd aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De oudergeleding stelt tevens de hoogte van de bijdrage vast.

Locker

Alle leerlingen huren verplicht op het Northgo College een locker om waardevolle spullen in op te bergen. Dit kost € 12,50 per jaar.

Go-Programma

Voor Go-Sport, Go-Expressie en Go-Media & Design geldt een aanvullende ouderbijdrage van € 140,- per jaar. Aan Go-Technasium zijn in de brugklas geen kosten verbonden. Voor de tweede en derde klas technasium is dit € 55,- per jaar. De aanvullende bijdragen worden gebruikt voor het inhuren van gekwalificeerde trainers, gastdocenten, accommodaties, materialen en excursies. Om de kosten laag te houden vragen wij af en toe hulp van ouders bij deze extra activiteiten.

Cambridge Engels en versterkt talenonderwijs

De kosten voor de (landelijke) examens Cambridge, Goethe (Duits), Dele (Spaans) en Delf (Frans) zijn voor rekening van de ouders. De leerlingen doen deze examens in de bovenbouw. Ook kunnen voor deze onderdelen van het lesprogramma extra excursiebijdragen gevraagd worden.